Algemene Ledenvergadering

Aan de leden van de afdeling Zuid-Holland West

van het NIVON

Beste Nivonner,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering
d.d. 29 maart 2017.
Deze vindt plaats in het Wijkcentrum Stervoorde, Van Mooklaan 1 te Rijswijk. Aanvang: 20.00 uur in de Rode zaal.
 

Agenda:

 1. Opening
 2. Bestuurssamenstelling
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 7 april 2016
 4. Activiteitenverslagen 2016 van Den Haag/Rijswijk en Leiden
 5. Financiën: jaarrekening 2016 en verslag van de Kascommissie
 6. Benoeming Kascommissie
 7. Begroting 2017
 8. Huldiging jubilarissen
 9. Hoe verder in 2017 en daarna?
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
   

Stukken zijn op te vragen, vanaf 22 maart bij de secretaris: jb.blomsma@gmail.com of 070-3351649  (antwoordapparaat aanwezig)

Op deze avond zullen we afscheid nemen van de voorzitter, de secretaris en  de coördinator van de activiteitencommissie.
De termijn van de voorzitter en de secretaris loopt af. Zij zijn niet herkiesbaar.

Marlies Leegwater en Ellie Soutendijk hebben zich kandidaat gesteld voor een taak in het bestuur. Wij zijn daar erg blij mee en zouden graag meer leden welkom willen heten in het bestuur.

Dit geldt ook voor ons gastteam.  Zij  kijken uit naar nieuwe gastvrouwen of -heren. Vele van u nemen deel aan onze activiteiten. Wij krijgen daar veel enthousiaste reacties op. Het zou fantastisch zijn als u af en toe wilt assisteren of een idee inbrengt voor een activiteit die u wilt doen.

Wij zien u graag op de algemene ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

Wilma de Ruijter (voorzitter)
Nadine Blomsma (secretaris)
Yvonne Alexander  (coördinator activiteitencie)
Edon van Huizen  (penningmeester)